Home
About
Portfolio
Contact
avatar

Nguyễn Kha.
Frontend developer

Là một Frontend developer nhưng thất nghiệp. Từ khi thất nghiệp NÓC NHÀ nói tình cảm bố con đi lên còn tình cảm vợ chồng thì đi xuống. Nên rất cần một công việc để tình cảm vợ chồng có thể đi lên.